หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

หลักสูตร Workshop ใบประกาศนียบัตร อบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

ดังนั้นหลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทกัษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ตรงใจ

หัวข้อการบรรยาย

Day 1

ความสําคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

 • สิ่งสําคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ
 • หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี
 • วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนําเสนอ
 • การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด
 • 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย
 • การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

หลักของการนําเสนอ

 • การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด
 • การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย
 • เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกําหนดกิจกรรม
 • ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
 • เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง
 • พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด
 • สิ่งที่ไม่ควรทําในขณะพูด
 • การใช้น้ําเสียงในแต่ละสถานการณ์

พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

การนําเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

 • การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน
 • หัวใจสําคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ
 • การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
 • การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • การทําความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน
 • การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน
 • การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่
 • เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

พักเบรก

Workshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อ

เป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสําหรับการ

พัฒนาบุคลากร

 • ทดสอบประเมินผลรายบุคคล
 • สรุปการบรรยาย

—————————————————–

Day2

ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสําเร็จ

 • การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน
 • บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ
 • การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ
 • Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

พักเบรก

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

 • 4 องค์ประกอบสําคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลา

บรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

 • การรับรู้และขั้นตอนของการจดจําที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ
 • การจัดลําดับการย่อยเพื่อให้จําได้ง่ายและวัดผลได้

พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

 • 4 เครื่องมือสําคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ
 • การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสําคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 • การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน
 • Workshop การวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้และการจดจํา

พักเบรก

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอนและการติดตามผลลัพธ์

 • องค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)
 • การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์
 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 7,500 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 7,000 บาท/ 2วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 6,500 บาท/ 2วัน

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 6,000 บาท/ 2วัน

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

April 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล

April 24 @ 9:00 น. - 16:00 น. 3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

April 26฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

April 26 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

April 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

April 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังใจกระตุ้นการขาย

April 30 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

May 2 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อ.ประเสริฐ

May 2 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

May 3 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.