ด้วยการร่วมมือ ใส่ใจ สื่อสาร

ร่วมมือ  เพื่อมองไปสู่อนาคตที่เติบโตและต่อยอดได้จริงในชีวิตที่ไม่ใช่แค่ฝัน
ใส่ใจ  ทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณภาพอย่างสูงสุด
สื่อสาร  ได้อย่างอิสระในการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

แนวทางปฏิบัติ

1) ศึกษาองค์กรและรูปแบบธุรกิจเพื่อเข้าใจความต้องการขององค์กร
2) ออกแบบแนวการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง
3) ประชุมหรือจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่แตกต่างในการแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์
4) ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Consulting Course

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.