In-house Training คืออะไร?

In-house Training

(การอบรมภายในสถานที่)

คือ การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเอง ซึ่งจะเกิดความสะดวกสบายกับลูกค้า ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลา นอกจากนี้ จุดเด่นของการฝึกแบบ In-house Training คือ ลูกค้าสามารถวางแผนฝึกอบรมหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้าเอง ซึ่งทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแผนฝึกอบรมไว้คอยให้บริการ

1. ประหยัดเวลาการเดินทางของลูกค้า
2. อบรมแบบส่วนตัวเฉพาะพนักงานของลูกค้าเอง
3. มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงความต้องการของลูกค้า
4. ฝึกอบรมโดยเน้นกิจกรรม ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
5. มีการติดตามและประเมินผลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข

In-house Training Course หมวดหมู่ฝึกอบรมภายใน

รวมหลักสูตรฝึกอบรม

Skills Development Program

กระบวนการพัฒนาบุคลากร

1. Problem ประเด็นของปัญหา

 • พัฒนาบุคลากรได้ไม่เท่ากัน การเรียนรู้จบที่การอบรมในห้องไม่ต่อยอดสู่การใช้งาน
 • เนื้อหาอาจไม่ถูกย่อยให้ใกล้ตัวมากที่สุด ทำให้การเรียนรู้จบแค่คำว่า จำได้หรือไม่ได้
 • เสียเงินไป แต่ไม่ได้อะไรกลับมา สุดท้ายมาพัฒนาเรื่องเดิม
 • พัฒนาไปไม่ถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ทำให้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้จนจบอย่างแท้จริง

2. Timeline แผนการพัฒนา

 • ตั้งเป้าหมาย
 • ออกแบบพัฒนาร่วม
 • พัฒนาทักษะเฉพาะด้านนั้น
 • การติดตามผลและการให้คำปรึกษา
 • การสรุปผลจากการติดตามและให้คำปรึกษา

3. Benefit ผลลัพท์

 • เป็นการพัฒนาทักษะและต่อยอดในการทำงานแบบวัดผลได้จริง จับต้องได้ ไม่จบที่อบรม
 • เป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าการอบรมแล้วจบไป เมื่อเทียบการอบรมแบบปกติ
 • เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลให้องค์กรได้นำผลลัพธ์ไปต่อยอดการทำงานและออกมาเป็นผลกำไรในอนาคต
 • เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบทดลองทำ ปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างนิสัยการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเอง

“Accepting differences and believing in growth”

ยอมรับในความต่างและเชื่อมั่นในการเติบโต

โดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.