หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการ  บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

STRATEGIC TO EXCELLENT SERVICE WITH THE SYSTEM    CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

 ที่มาของหลักสูตร

                    ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือ  กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)   มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้

2)   สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า

3)   เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

4)   เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร

5)   เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6)   เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   (09.00-12.00 น.) 

หัวข้อการฝึกอบรม

1)   แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ

2)   บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

WORKSHOP : CRM PROCESS PROBLEM

3)   ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

4)   ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

5)   จิตสำนึกการบริการด้วยใจ SERVICE MIND ที่ได้ใจลูกค้า

6)   จุดอ่อนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

7)   เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว

8)   การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

9)   เส้นทางการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ

10)  ความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

     WORKSHOP : CRM PROCESS ANALYSIS

11)  ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

(CRM , CEM และ CPM)

12)  วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

13)  การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

WORKSHOP : CRM PROCESS SOLUTION

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานบริการลูกค้าทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

    – VIRTUAL CLASS ONLINE TRAINING BY ZOOM MEETING

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 …………………..

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.