หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

Online Zoom

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา 

฿1900

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อ.สุกิจ

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อ.สุกิจ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา   องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

฿3900

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Training Roadmap

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ภาคเช้าTraining Road Map 1.      ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร 2.      องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map 3.      ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map 4.      วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล § การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม § การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา § การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง § การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน § กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ § การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs) § การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA) § การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา 5.      WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร ภาคบ่ายIDP Based on Competency 1.      ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง §  Core Competency (CC) §  Functional […]

฿3900

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา  

฿2500

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training เปิดรับสมัคร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง   การบริหารธุรกิจองค์กรยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน  กลยุทธตลอดจนมาตรการต่าง ๆ  ในการแข่งขัน ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน  บนความเป็นจริงของความสำเร็จ หรือการประสบพบปัญหาขณะดำเนินงานจากหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนหรือไม่ก็ตามเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสากลประกอบการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรแบบ Team Work ไม่ว่าจะอยู่ใน สถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม  คือ  “การจัดประชุม” ดังนั้น   “การจัดประชุมที่เกิดผล”  แต่ละครั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจขอ กลุ่มบุคคลที่มีหน้ามีรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร เช่น  ด้านวัตถุประสงค์   ด้านการเตรียมและจัด  ด้านการเข้าร่วมประชุม  และวงจรที่สำคัญ คือ  ด้านการเข้าจดบันทึกการประชุม  และ  การเขียนรายงานการประชุม  ด้วยศักยภาพของบุคลากรด้าน  ทักษะ “การเป็นนักฟัง” และ “การเป็นนักเขียน”  ตลอดจนความถูกต้องใน “รูปแบบ” ที่ถูกต้อง  ตลอดจนการรู้และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบทบาทหน้าที่ในการประชุม   เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของการประชุม การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ […]

฿3900

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿3900

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกคน ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการเจรจา หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย หลักการและเหตุผล เทคนิคการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองเป็นเทคนิคสำคัญที่สามารถเปิดโอกาสหลายอย่างให้กับผู้ที่ต้องใช้ทักษะต่อรองในการทำงาน เพราะบางครั้งในการทำงาน การเจรจาก็มีส่วนที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทักษะการเจรจาจึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ สามารถมองเห็นถึงทางเลือกที่มีอยู่ภายใต้ข้อมูลที่จำกัด เพราะการต่อรองที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมักจะทำให้การเจรจาต่อรองเข้าสู่ทางตันหรือกล่าวคือต้องยอมอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็น ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเป็นคำตอบให้ท่านที่ต้องการพัฒนาเทคนิคเจรจาให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และไม่พลาดทุกการเจรจาที่สำคัญ วัตถุประสงค์ – ผู้เข้าอบรมเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและเจรจาต่อรอง – ผู้เข้าอบรมเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารและเลือกวิธีในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด – ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจกลไกและองค์ประกอบการเจรจาแบบสร้างทางเลือก – ผู้เข้าอบรมได้เปิดโอกาสในการทบทวนเทคนิคการเจรจาและทักษะการเจรจาของตนเอง – ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความเข้าใจในการโน้มน้าวและไม่เสียเปรียบในการต่อรอง หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกคน ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการเจรจา   หัวข้อบรรยาย 9:00-10:30 การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ สู่การเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่ง แนวคิดการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวใจ การเจรจาที่ดีคือ การเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายก่อนการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง Case Study ของการไม่มีทิศทางในการเจรจาต่อรอง Workshop เตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง 10:45-12:00 Zone of possible agreement (ZOPA) การเจรจาต่อรองที่ดีต้องมีการคำนวณที่ดี […]

฿3900

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI)

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI) หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (TRAINING EVALUATION FOLLOW-UP AND ROI) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ ประเด็นการสัมมนา 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด WORKSHOP :ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Valuesเป็นต้น 3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs) 6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล […]

฿3900

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่ กับเจ้านาย 4 GEN หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN หลักการและเหตุผล หลาย ๆ คนอาจมีความสงสัยว่า เลขานุการบริษัทมีความสำคัญอย่างไร และมากน้อยเพียงไร จนถึงขั้นที่ต้องตราไว้ในกฎหมายว่า บริษัทจดทะเบียน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็คือมี บทบัญญัติในส่วนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี “เลขานุการบริษัท” การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ โดยเป็นบุคคลที่คอยช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในบริษัท และบุคคลภายนอกบริษัท เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแหล่งข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ และสะดวกต่อการค้นหาอ้างอิง และยังได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ให้มีหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท การทำงานของเลขานุการยุคใหม่ นอกจากมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเลขานุการบริษัท ยังมีความรอบรู้และเข้าใจทั้งในเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน รวมทั้งการทำงานกับเจ้านายในเจนเนอเรชั่น (Generation) หรือช่วงวัยทำงานที่แตกต่างกัน หน้าที่และการทำงานต้องการปรับตัวให้ทันยุค ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากับมนุษย์งาน 4 GEN ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้และความสำคัญของเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของคณะกรรมการ […]

฿3900

หลักสูตร LEADERSHIP ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร LEADERSHIP ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

฿3900

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110, Bangkok, Thailand

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ คลิ๊กชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา   หลักการและเหตุผล ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทกัษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ตรงใจ หัวข้อการบรรยาย Day 1 ความสําคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer สิ่งสําคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนําเสนอ การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย […]

฿7500

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.