อาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

วิทยากรด้านโรงงานอุตสาหกรรม

ความเชี่ยวชาญ

ขอกำหนดระบบมาตรฐาน การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน และการควบคุมเอกสาร
ในระบบมาตรฐาน (Internal Document Control) ในระบบ
– ISO 9001
– ISO 14001
– ISO 45001
– ISO 22001
– มอก. 22300
– ISO 20121
– GMP&HACCP /GHP&HACCP

 • การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR System)

 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน มรท. 8001: 2553 และ

 • การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย

 • จิตสำนึกการลดต้นทุน (Cost Reduction Awareness)

 • จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)

 • จิตสำนึก ของลดของเสีย ในสายการผลิต (Waste Reduction Awareness)

 • เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีคุณภาพ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ

 • กิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อเพิ่มผลผลิต

 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

 • การตรวจกิจกรรม 5ส (5S Audit)

 • การจัดทำเอกสารในระบบ 5ส ภาคปฏิบัติ

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพการอบรม อ.ทิพอาภา

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.