หลักสูตร เทคนิคการใช้ MICROSOFT EXCEL แบบ ADVANCED ฝึกปฏิบัติจริง

 หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…
+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel
+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel
+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel
ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบันโปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ : 

หัวข้อเรียนรู้ :
09.00 – 12.00 น.การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Advanced

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในระดับสูง
ทบทวนการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน Excel
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AND, OR, NOT เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
การซ้อนฟังก์ชั่น, การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP และ HLOOKUP ซ้อน IF
การประยุกต์ใชัฟังก์ชั่น INDEX, MATCH, OFFSET และ TRANSPOSE
แนะนำการ Format และการสร้างสูตรคำนวณทางด้านวันและเวลาได้อย่างถูกต้อง  (NOW, TODAY, DATE, TIME, DATEDIF, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND)12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.การใช้เครื่องมือทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel

แนะนำเครื่องมือการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel (Database Management Tools)
การใช้ Auto Filter เพื่อค้นหาข้อมูลและกรองข้อมูล
การใช้ Advanced Filter เพื่อจัดการกับข้อจำกัดของ Auto Filter
การ Sort แบบ Single-Field, Multi-Field และ Special-Fieldการใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลบน Excel

การสร้าง Data Validation เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่ระบบข้อมูลบน Excel
การสร้าง Data Validation เพื่อแสดงข้อมูลในเซลล์แบบ List Item ช่วยให้ใช้ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
การใช้ Text to Columns เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ Column แบบอัตโนมัติการใช้เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นพื้นฐาน (Basic Conditional Formatting)
เรียนรู้การจัดรูปแบบของข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดขั้นซับซ้อน (Advanced Conditional Formatting)การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (What-If Analysis) ด้วย Data Table

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Table

เทคนิคการหาค่าผลลัพธ์ที่ต้องการแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Goal Seek
การสร้างแผ่นงานพยากรณ์ ( Forcast Sheet) สำหรับคาดการณ์มูลค่าตัวเลขในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
การใช้เครื่องมือ Releationship สำหรับสร้างความเชื่อมโยงในการสรุป Pivot Table ของข้อมูลที่มาจากหลายๆ Sheetรูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)
+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)
+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.