หลักสูตร การเขียน FLOW CHART ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ คู่มีอวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดของงานได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่างๆ ในองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
หัวข้อเรียนรู้ :
เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้
08.30 – 09.00 น.                    ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.                   PART 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
รูปแบบเอกสาร (คู่มือคุณภาพ / นโยบายคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) และสรุปความแตกต่าง
การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)
ประโยชน์ของการควบคุมเอกสารและแนวทางการควบคุมเอกสาร
เครื่องมือในการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)
การใช้ Flowchart
PART 2: คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
หลักการการเขียนคู่มือคุณภาพ
ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ
PART 3: ขั้นตอนการดำเนินงาน (Quality Procedures)
หลักการการเขียนขั้นตอนการดำเนินงาน
ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงาน
Workshop การเขียนขั้นตอนการดำเนินงาน
12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.                PART 4: วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หลักการการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction
แนวทางการเขียนวิธีการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบข้อความ
การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบตาราง
การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบแผนภูมิ (Chart)
การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flowchart การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน work Flow diagram
ส่วนประกอบโดยทั่วไปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจ
ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข
PART 5: การจัดทำแบบบันทึก
สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ
รูปแบบการเรียนรู้ :
+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 40%
+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      60%
วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   
ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.