หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ  

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยค่ะ วันอบรม

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญหากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCP เป็นต้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอก และ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้ บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และระบบ Electronic Media

หัวข้อเรียนรู้ :

09.00 – 12.00 น.                 Module 1 การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCP เป็นต้น

Module 2 การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

 • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ “ใบขอดำเนินการเอกสาร”
 • เอกสารควบคุมจะประทับตรา “สำเนาฉบับควบคุม”
 • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา “สำเนาฉบับควบคุม”
 • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก

12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                Module 3 การควบคุมเอกสาร

 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน
 • การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันของการปรับปรุงเอกสาร
 • การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงาน
 • การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์

Module 4 การควบคุมการบันทึก

 • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การชี้บ่งบันทึกคุณภาพ / การจัดเก็บ / การนำมาใช้การป้องกันการเสียหาย
 • บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนำมาใช้ได้โดยสะดวก

 รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 60%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      40%

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.