หลักสูตร SALES B2B TECHNIQUE เทคนิคการขายสำหรับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  • พนักงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างเชี่ยวชาญในลักษณะของBUSINESS TO BUSINESS
  • เพิ่มความกล้าในการประสานงานเพื่อติดต่อการขายกับลูกค้าแบบเชิงธุรกิจ
  • พนักงานขายสามารถใช้เทคนิคของการขายเชิงธุรกิจที่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะก่อใหเกิดผลประโยชน์อันดีต่อนักขายและลูกค้า
  • พนักงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าและค้นหาความต้องการเพื่อสร้างอิทธิพลร่วมในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  • พนักงานขายมีทักษะในการขจัดข้อข้องใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและภาพลักษณะของแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของนักขาย การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พอใจกับตัวของนักขาย นักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกด้วย ลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่รู้ใจและเข้าใจตัวเขาเท่านั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีแต่สินค้าอย่างที่นักขายเข้าใจกัน แต่ลูกค้าต้องการตัวของนักขายที่เข้าใจการคุยเชิงธุรกิจอีกด้วย เพราะลูกค้าก็ต้องการคู่คิดในการทำงานมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ห่างไกลกัน พนักงานขายที่ดีจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะจิตวิทยาในเชิงการขายแบบ B2B ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้เห็นความจำเป็นและเป็นคู่คิดของลูกค้ากล่าวคือ จะต้องเข้าใจความต้องการรวมทั้งมีวิธีแก้ปัญหาหรือการมองโอกาสที่มีความเป็นไปได้ในการจูงใจ อีกทั้งจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดจึงจะสามารถสร้างความยั่งยืนในโลกธุรกิจได้

เนื้อหาบรรยาย

       บทที่ 0 เกริ่นนำ (1.03 น.)

       บทที่ 1 แนวคิดการขายและรูปแบบการขาย B2B ในยุคใหม่ (6.18 น.)

       บทที่ 2 รูปแบบการขายแบบ B2B เป็นอย่างไร (4.55 น.)

       บทที่ 3 ขั้นตอนการขาย B2B (5.50 น.)

       บทที่ 4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย B2B (1.50 น.)

       บทที่ 5 เป้าหมายของนักขาย B2B (5.05 น.)

       บทที่ 6 พฤติกรรมการปรับตัวของลูกค้า B2B (4.47 น.)

       บทที่ 7 องค์ประกอบที่ทำให้ลูกค้าประะทับใจในการขาย B2B (3.55 น.)

       บทที่ 8 เทคนิคการสื่อสารด้วยแนวคิดการขายแบบ B2B (2.06 น.)

       บทที่ 9 การนำเสนอด้วยข้อมูลเพื่อสร้างความประทับใจ (4.44 น.)

       บทที่ 10 การสร้างองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอที่สร้างคุณค่าและเปิดโอกาสในการขาย (8.13 น.)

แบบทดสอบผ่านการอบรม หากผ่านเกิน 80% ได้รับใบประกาศนียบัตร

อบรมแบบ VDO  เปิดดูได้ตามสะดวก

ราคาปกติท่านละ 1,900 บาท

โปรโมชั่น 1,000 บาท (ไม่รวม VAT)

วิธีการเรียนผ่าน VDO จะเรียนผ่านช่องทาง YOUTUBE

ส่งลิงค์ให้เมื่อชำระเงินแล้ว

ตัวอย่างคลิป

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.