หลักสูตร พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ (BUSINESS WRITING FOR EFFECTIVE COMMUNICATION IN ORGANIZATION )

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

การทำงานในองค์กรปัจจุบัน พนักงานจำเป็นต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร ทั้งการเขียนจดหมาย EMAIL บันทึกข้อความภายใน ( MEMO )

ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารข้อความตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงประเด็น ประหยัดเวลา ส่งผลให้การรับทราบ การประสานงาน การตอบกลับจากผู้รับสารอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี

วัตถุประสงค์  (OBJECTIVE)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษภายในองค์กรอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

พนักงานทุกระดับต้น อาวุโส ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

1.ความจำเป็นในการใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

หลักการสำคัญในการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร

หลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนเพื่อให้เกิดหลัก CSC

C – CORRECT, S – SIMPLE AND C – CONCISE

4.เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้ง HEADLINE ที่ตรงประเด็น

การเริ่มต้น INTRO

เนื้อเรื่อง (CONTENT )

บทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (CONCLUSION AND REQUEST )

5.ภาษาที่เหมาะสม และมารยาทและข้อควรระวังในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายใน

6.การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

การแจ้งข้อมูล

การนัดหมายการประชุม

การยืนยันการนัดหมาย

การยกเลิกหรือการเลื่อนการนัดหมาย

การเชิญเข้าร่วมการอบรม สัมมนา

การตอบกลับจม.เชิญ

การแสดงความขอบคุณ

การแนะนำพนักงานใหม่

การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ

การประกาศหยุดงาน

การตักเตือน

7.WORKSHOP : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

8.สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (TIME)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม WORKSHOP

การนำเสนอตัวอย่าง และแนะนำพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,KNOWLEDGE MANAGEMENT และ ADMINISTRATION ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ OIL & GAS และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง MANAGER, SR.MANAGER HRBP, และ HR DIRECTOR มีความถนัดในงาน HR GENERALIST และมีความเชี่ยวชาญใน CORPORATE COMMUNICATION, EMPLOYEE ENGAGEMENT, EMPLOYEE RELATION, TRAINING & DEVELOPMENT และ PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.