หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ

INTERNATIONAL TRADE AND CUSTOMS PROCESSING ON LOGISTICS SOLUTIONS

(วันที่ 1 บรรยายโดย อ.มนตรี ยุวชาติ)

(วันที่ 2 บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม NOVOTEL BANGKOK  SUKHUMVIT 20  

หลักการและเหตุผล

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ LOGISTICS & SUPPLY CHAIN มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

วันที่ 1

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (IMPORT -EXPORT OPERATIONS)

     –  ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

     –  ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     –  วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

     –  เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

  1. การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS  (INCOTERMS® 2020) ตามเกณฑ์ของ

     สภาหอการค้านานาชาติ (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE)

     – ANY MODE : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

     –  WATER MODE: FAS, FOB, CFR, CIF.

  1. รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

      3.1  เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)

             –  DRAFT OR BILLS OF EXCHANGE

             –  PROMISSORY NOTE (P/N)

      3.2  เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

             –  BILLS FOR LADING

             –  MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS

             –  AIR WAYBILLS

             –  RAILWAY RECEIPT

            –  TRUCK RECEIPT

            –  COURIER RECEIPT

    3.3  เอกสารการประกันภัย (INSURANCE DOCUMENTS)

           –   กรมธรรม์ประกันภัย (INSURANCE POLICY)

          –   ใบรับรองการประกันภัย (INSURANCE CERTIFICATE)

      3.3  เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

             –  ใบกำกับสินค้า (COMMERCIAL INVOICE)

            –   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (PACKING LIST)

           –    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN)

           –     ใบวิเคราะห์สินค้า (CERTIFICATE OF ANALYSIS)

           –     ฯลฯ

กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (HIGH RISKS COUNTRIES) หรือประเทศต้องห้าม

สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธี

วันที่ 2 

การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (POST CLEARANCE AUDIT)

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

E-IMPORT : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS CODE) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร GATT VALUATION ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (SELF CERTIFICATION)

E-EXPORT: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (RE-EXPORT)

การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE) เขตปลอดอากร (FREE ZONE) เขตประกอบการเสรี (I-EAT FREE ZONE)

การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (TAX COUPON)

ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) AND (C-TPAT)

วิทยากรผู้บรรยาย

อ.มนตรี ยุวชาติ และ อ.วิรัตน์ บาหยัน

อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า 30 ปี

ค่าอบรมสัมมนา

ท่านละ 3,500 บาท/วัน อบรม 2 วัน 7000 บาท/คน

สมัครอบรม 3 ท่านขึ้นไป

ท่านละ 3000/วัน ราคา 2 วัน 6,000 บาท/คน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม : 

โรงเเรม NOVOTEL BANGKOK  SUKHUMVIT 20

ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์มนตรี ยุวชาติ

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์มนตรี ยุวชาติ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.