หลักสูตร GMP/HACCP AND GHPS/HACCP DRAFT REVISION 5 REQUIREMENT 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการรับมือกับข้อร้องเรียน

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPS/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPS/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPS 5

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPS

ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

WORK SHOP: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (GROUP DISCUSSION & GROUP EXERCISE)

การฝึกปฏิบัติ (PRACTICING) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.