โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร”

(TECHNIQUES FOR CLOSING THE SALE OF CORPORATE CUSTOMERS)

โดย อาจารย์รัชเดช  อติกนิษฐ (อาจารย์เอ)

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถนำวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายต่อบริษัทที่จะต้องนำสินค้านั้นไปเพิ่มมูลค่าต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้านั้นนำไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทลูกค้า หรือนำสินค้าที่มีปริมาณมากๆในลักษณะการขายส่ง นำไปขายบริษัทลูกค้าที่ดำเนินกิจการขายปลีกอีกต่อหนึ่ง หรือ เป็นขายขายสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราลูกค้านี้ว่า ลูกค้าธุรกิจ แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้านิติบุคคล ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียมพนักงานขายที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมเพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้านิติบุคคลทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้านิติบุคคล

    กับลูกค้าบุคคล

 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล
 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนา

    ศักยภาพการขาย KASH

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และได้รับการ

   ปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
 2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อ

   โต้แย้ง

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้านิติ

   บุคคล

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการROLE-PLAYการขาย

เนื้อหาหลักสูตร

 1. WORKSHOP 1 : เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้านิติบุคคล
 2. การขายลูกค้านิติบุคคลคืออะไร? รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้านิติบุคคล และ

              นักขายลูกค้าบุคคล

 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้านิติบุคคล
 2. WORKSHOP 2 : การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้านิติบุคคลด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH
 3. ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล
 4. WORKSHOP 3:  ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ)
 5.       การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และWORKSHOP 4 : FAB
 6. เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้านิติบุคคล และการตอบข้อโต้แย้ง
 7. การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้านิติบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน
 8. ROLE PLAY การขายผ่านโจทย์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขายทุกระดับ, พนักงานขายที่ต้องขายลูกค้านิติบุคคล,ลูกค้าบริษัท หร้างร้าน ,ลูกค้าองค์กร

ลักษณะการจัดห้องอบรม   จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้

วิธีการอบรม              การบรรยาย การทำ WORKSHOP กิจกรรมปลดล็อคความคิด  WORKSHOP

                                  ทั้ง IN HOUSE & ONLINE IN HOUSE TRAINING

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์  บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.