หลักสูตร : SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

ที่มาของหลักสูตร

          การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง CUSTOMER VALUE ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1  วัน  (09.00-16.00 น.)

TOPICS

ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

     WORKSHOP : SALES PLANNING &  FORECAST PROBLEM

ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

การวิเคราะห์ COMPETITOR FOR COMPETITIVE PLANNING

การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (MARKET SHARE)

การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT POSITIONING)

      WORKSHOP : SALES PLANNING & FORECAST SOLUTION

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำ WORKSHOP

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.