ONLINE ZOOM เปิดรับสมัคร หลักสูตร BASIC LEADER พื้นฐานการเป็นผู้นำ    อ.พลกฤต

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จขององค์กรความสำเร็จขององค์กรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริหารทำหน้าที่เพียงบอกว่า “เป้าหมาย” เท่านั้น แต่ความสำเร็จนั้นย่อมมีหลายปัจจัย “หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา” เป็นตัวแปรที่สำคัญในการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ หัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการที่สุด ดังนั้นทักษะของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวน้างานระดับต้น ที่เรียกว่า “BASIC LEADER” ของการเป็นหัวหน้างานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องรู้จะเป็นหัวหน้างานเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งมาอย่างเดียวไม่ได้

วัตถุประสงค์  (OBJECTIVE )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนหลักพื้นฐานของการเป็นผู้นำ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (LEADING) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำพาทีมปฏิบัติงานให้สำเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นในการอบรม และสร้าง PASSION ที่ดีในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

พนักงานที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้นำเบื้องต้น (BASIC LEADER)

การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

การสร้าง PASSION ในการทำงาน

WORKSHOP 1 การสร้าง PASSION ในการทำงาน

การสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

WORKSHOP 2  การสร้างระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานเป็นทีม

การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

การวางแผนการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA MODEL

เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถชี้นำการสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

WORKSHOP 3  กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สรุป+อภิปรายผล

การสอนงาน (COACHING) และการเป็นพี่เลี้ยง (MENTOR)

การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย FOLLOW MODEL

WORKSHOP 4 เรียนรู้การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง พร้อมติดตามประเมินผล

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.