หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

10 TOOLS PROFESSIONAL SUPERVISOR

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (OBJECTIVE )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน
 3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

   ระดับหัวหน้างาน

   ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

   การบรรยาย  40%

   กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

   3 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

3 ชม.     การบริหารตนเอง

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (DUTY & ROUTINE)
 • ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (LEADERSHIP SKILL)
 • การพัฒนาตนเอง (SELF-DEVELOPMENT)

การบริหารทีม

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)
 • การบริหารเวลา (TIME MANAGEMENT)
 • เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (MOTIVATION SKILL)

WORKSHOP  ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

       พักเบรก

       การบริหารงาน

 • ศิลปะการมอบหมายงาน (JOB ASSIGNMENT)
 • การจัดลำดับความสำคัญ (MANAGEMENT SKILL)
 • เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (MEETING SKILL)

บทสรุป

 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING)
 • ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (PROFESSIONAL LEADERSHIP SKILLS)
 • ถาม-ตอบ
 • สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (COMMITMENT)

WORKSHOP  การบริหารงานแบบมืออาชีพ

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.