หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ SMART SUPERVISORY

หลักการเหตุผล

       ความจำเป็นสู่การทีจะยกระดับ บุคลากร จากระดับปฏิบัติงาน สู่ระดับตำแหน่งของหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานอย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะปรับบุคลากรคน ๆ นั้น ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าเลย ซึ่งอาจจะมีข้ออ้างว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เขาสมควรจะได้ตำแหน่ง หรือ ถ้าไม่ปรับให้ บุคลากรคน ๆ นั้น จะลาออกไปสู่บริษัทอื่น หรือ บริษัทคู่แข่ง

 แต่ทั้งนี้การปรับตำแหน่งงานให้เขาแล้ว โดยไม่เตรียมความพร้อมอะไรให้บุคลากรเลย ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการทำงานของตัวเขาเอง เพราะเขาไม่พร้อมที่จะขึ้นรับตำแหน่งงาน จะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “เสียบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถไปคน แต่ได้หัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถมาหนึ่งคน “

การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดียากยิ่งกว่า ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงต้องมีบริบทแนวทาง เพื่อพัฒนา บุคลากร ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน “การอ่านคนอก บอกคนได้ ใช้คนเป็น.” และ “ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน”

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญ ที่บุคลากรทุกหน่วยงานต้องมีพื้นฐาน และฝึกให้มีความชำนาญ พร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ที่เก่ง ที่มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (GROWTH MINDSET) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ

เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องมี

เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิด (MINDSET)

พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

       FACILITATION & GROUP COACHING

พื้นฐานการฟัง และ การตั้งคำถามเป็น เป็นคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

ด้านการวางแผนงาน

ด้านการสื่อสาร

ด้านการควบคุม

ด้านการมีภาวะผู้นำ

ด้านการจูงใจ

ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น FACILITATOR

สรุปตอบคำถาม

แนวทางการอบรม    จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ FACILITATION

                            และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด COACHING 60%  บรรยาย 40%

ผู้เข้าอบรม             ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน  หรือ ระดับ SUPERVISOR ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม    ไม่ควรเกิน  30 คน

ระยะเวลาการอบรม   1  วัน

วิทยากร                อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.