หลักสูตร: สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้า

                องค์กรแบบ B2B

               THE ULTIMATE TECHNIQUE OF BEING A B2B CORPORATE

               SALES CONSULTANT.     

ที่มาของหลักสูตร  

         การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษาการขายที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะการขายแบบ B2B ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้าการเข้าถึงลูกค้าแบบ  ในรูปแบบการให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อสนับสนุนงานขาย และการวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้ขายได้เพื่อการปิดการขายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแบบ B2B    ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เต็มใจที่จะซื้อสินค้า เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน   และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบB2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ
  • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุ

   เป้าหมายในการขายได้

  • สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

   กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ

  • สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   13.00-16.00 น. 

หัวข้อการฝึกอบรม

–     ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขาย

***WORKSHOP :  ถอดแบบความคิดการเป็นที่ปรึกษาการขาย ?

–     สาเหตุที่ลูกค้าแบบ B2B ไม่ซื้อและความต้องการของลูกค้า B2B

–     เจาะลึกเทคนิคพิเศษการขายและเข้าถึงลูกค้าองค์กรแบบ B2B

–     การให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อเป็นที่ปรึกษาการขาย

–     การวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแบบ B2B ให้ขายได้

–     การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า

–     เทคนิคกำหนดดีลองค์กรโปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

–     การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขายแบบ B2B

–     เจาะลึกขั้นตอนการปิดการขายแบบ B2B ให้เป็นเรื่องง่าย

–     การประเมินผลการขายด้วยการควบคุมและติดตามแบบ B2B

***WORKSHOP :  การเป็นที่ปรึกษาการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายแบบ B2B ทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

    – VIRTUAL CLASS ONLINE TRAINING BY ZOOM MEETING

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.