หลักสูตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน – แบบ WIN WIN

         พนักงานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

          การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของนักงานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นพนักงานมืออาชีพยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้

          หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล  สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล

         รวมทั้งสร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมและหัวหน้างาน ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เน้นความสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและผู้ร่วมงานได้อย่างมีศิลปะแบบ WIN WIN

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศสามารถปรับตัว วิเคราะห์และแก้ปัญหากับทุกๆสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและแก่องค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน WORK SHOP และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ WORK SHOP และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 70 : WORK SHOP กิจกรรม 30

การใช้เครื่องมือทางด้าน OD TOOLS และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

AI (APPRECIATIVE INQUIRY)

DIALOGUE สุนทรียะสนทนา

เกมพฤติกรรม

WORK SHOP

การระดมความคิด

CLIP VDO และอื่นๆ

 หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

การสร้างความสมดุลธรรมชาติมนุษย์

 การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

 การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

 จุดประกายการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการยอมรับ

การพัฒนาคน หรือ การพัฒนาตนเอง

เคล็ดลับการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน

การวิเคราะห์และเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล

ทักษะการสื่อสารที่เกิดผล – พูด / ฟัง / เขียน / อ่าน

การบริหารทฤษฎีการจัดการ

กลไกการจัดการ กระตุ้น  ส่งเสริม และ รักษาทีมงาน

ศิลปะการครองใจ – แบบ WIN WIN

กระบวนการตัดสินใจ

ประเภทของการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ปัญหา และ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และ สถานการณ์

การกำหนดยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรม ได้เน้นความสัมพันธ์การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและผู้ร่วมงานได้อย่างมีศิลปะแบบ WIN WIN

ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศสามารถปรับตัว วิเคราะห์และแก้ปัญหากับทุกๆสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและแก่องค์กร

ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ     

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA MARKETING)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานในอดีต–ปัจจุบัน

อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]

ที่ปรึกษาบริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.