หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

(THE ULTIMATE HR)

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมุนษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (OBJECTIVE )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

   ผู้จัดการ

   หัวหน้างาน

   พนักงาน

   ผู้ที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

   การบรรยาย  40%

   กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 60%

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม  รายละเอียด

09.00-10.30 น.

       COMPETENCY

 • ความสำคัญของแผนกทรัพยากรบุคคล
 • รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 • เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

WORKSHOP การหา GAP การปิด GAP

10.30-10.45 น.     เบรกช่วงที่ 1

10.45-12.00 น.     •     การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 • การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ
 • การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง
 • การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง
 • การประเมินศักยภาพ

WORKSHOP การหา GAP การปิด GAP

12.00-13.00 น.     พักเบรก

13.00-14.30 น.     EVALUATION JD&JS

 • การประเมินคุณสมบัติ
 • การประเมินค่างาน
 • การจัดทำระดับตำแหน่งาน
 • การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

WORKSHOP  การประเมินค่างานและการจัดทำระดับตำแหน่ง

14.30-14.45 น.     เบรกช่วงที่ 1

14.45-16.00 น.     KEY PERFORMANCE INDICATORS

 • ความรู้เกี่ยวกับKPIS
 • เครื่องมือที่นำมาจัดทำKPIS
 • ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องมือKPIS
 • การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร
 • การบริหารจัดการระบบการประเมินผล
 • สรุปภาพรวมหลักสูตร
 • ถาม/ตอบ
 • การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

WORKSHOP  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.