หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  

กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

     หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

  1. ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด คำพูด และการกระทำ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

หัวข้ออบรม

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

               5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

               วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

               ทฤษฎี แรงจูงใจ

               กฎแห่งความสำเร็จ อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

               พักเบรก

               การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

               การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

               การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

               หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

               การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน และงาน

               การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง

               พักกลางวัน

               เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

               แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

               การใช้ภาษาในการสื่อสาร

               จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

               พักเบรก

               การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

               มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

               กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

               คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

               สรุปตอบคำถาม

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.