หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (THE POWER OF MOTIVATION)

หลักการและเหตุผล

เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญ ที่สุดของผู้บริหารที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ที่เน้นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพื่ออธิบาย ทำนายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและ แรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ทำงานอย่างที่เรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการ บริหารงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

 รายละเอียดหลักสูตร

ความหมายของแรงจูงใจ

องค์ประกอบที่สำคัญของแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน

ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

การจูงใจ หรือแรงจูงใจ คืออะไร

ทฤษฎีการจูงใจ THEORIES OF MOTIVATION

– ทฤษฎีการจูงใจ ของ MASLOW

– ทฤษฎีสองปัจจัย ของ HERZBERG

– ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ MCGRAGOR

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น (D-R-I-V-E)

– D = DEVELOP YOURSELF & OTHERS การพัฒนาตนเองและผู้อื่น

– R = RELATIONSHIP การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

– I  = INDIVIDUAL MOTIVATION การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล

– V = VERBAL COMMUNICATION ความสามารถในการสื่อสาร

– E = ENGAGEMENT ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกรักองค์กร

การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ

วินัย และคุณธรรมในการทำงาน

ทัศนคติสำหรับพนักงาน (EMPLOYEE ATTITUDE)

การสร้างทัศนคติที่ดี (ATTITUDE) ในการทำงาน

จิตสำนึกในการทำงาน (WORK AWARENESS) และจงรักภักดีต่อองค์กร

WORKSHOP: ระดมความคิดสร้าง องค์กรในฝัน

หลักในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

วิธีทำงานอย่างมีความสุข

สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

– เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง

– การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเอง

– วิธีการสร้างแนวคิดใหม่

– เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

– เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

– สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

WORKSHOP: กิจกรรมกลุ่มทำงานอย่างไรให้มีสุข

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ
 2. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 5. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 6. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางการการอบรม

การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นจริงในการทำ COACHING ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(ADULT LEARNING) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน

พนักงานทุกระดับ

ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ     

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA MARKETING)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานในอดีต–ปัจจุบัน

อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]

ที่ปรึกษาบริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.