เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลลัพธ์การทำงานยุค WORK FROM HOME (WFH RESULTS MANAGEMENT)  

ในยุคที่ไวรัสโควิด 19 กำลังแพร่ระบาด หลายองค์กรมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (WORK FROM HOME) เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบายตามการรณรงค์ #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  แต่ธุรกิจก็ต้องดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง สิ่งที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของเจ้าของกิจการและผู้บริหารทุกระดับ คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานจะบริหารจัดการงานอย่างไรในสภาวะวิกฤต และจะประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ WORK FROM HOME อย่างไรดี

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น   ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม “เรียนรู้แนวทางการบริหารงานและการประเมินผลลัพธ์การทำงานยุค WORK FROM HOME แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CORPORATE SUSTAINABILITY)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานยุค WORK FROM HOME

สามารถการกำหนดเป้าหมายการทำงานหน่วยงาน (FUNCTIONAL KPIS / FUNCTIONAL’S OKRS) ในยุค WORK FROM HOME ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร หรือเป้าหมายของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างเทคนิคการบริหารจัดการงานหน่วยงานของตนเองในสภาวะวิกฤตยุค WORK FROM HOME

สามารถการกำหนดเป้าหมายการทำงานพนักงาน (POSITION KPIS / POSITION’S OKRS) ในยุค WORK FROM HOME ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในยุค WORK FROM HOME ให้ชัดเจนเป็นตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานในสภาวะวิกฤต และประเมินผลการปฏิบัติงานในยุค WORK FROM HOME ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค WORK FROM HOME

ปัญหาการทำงาน WORK FROM HOME และแนวทางป้องกันแก้ไข

ขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (RESULTS MANAGEMENT)

แนวทางการบริหารงานในสภาวะวิกฤตยุค WORK FROM HOME

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายแต่ละสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ ในยุค WORK FROM HOME (GOALS SETTING)

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ(CORPORATE KPIS / COMPANY’S OKRS) ด้วย BALANCE SCORECARD (BSC)

ตัวอย่างที่ 1 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายธุรกิจ (CORPORATE KPIS / COMPANY’S OKRS)

ตัวอย่างที่ 2 : การกระจายเป้าหมายธุรกิจ สู่ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายแต่ละสายงาน (FUNCTIONAL KPIS / FUNCTIONAL’S OKRS)

แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักของงาน (KEY PERFORMANCE / KEY RESULTS) และการตั้งเป้าหมายการทำงาน (TARGET) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (CORPORATE KPIS / COMPANY’S OKRS)

ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของสายงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

WORKSHOP 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของสายงานในยุค WFH ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์ (STRATEGIC PLAN) และแผนปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) ในยุค WORK FROM HOME

แนวทางการแปลงเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ (EFFECTIVE ACTION PLAN)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน ในยุค WORK FROM HOME (POSITION KPIS / POSITION’S OKRS)

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของแต่ละตำแหน่งงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บริหารและหัวหน้างาน

ตัวอย่างที่ 5 : ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเป้าหมายของตำแหน่งงาน

WORKSHOP 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด POSITION KPIS / POSITION’S OKRS ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารและหัวหน้างาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ในยุค WORK FROM HOME

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ COMPETENCY

ตัวอย่างที่ 6 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ COMPETENCY

ตัวอย่างที่ 7 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

ตัวอย่างที่ 8 : แบบประเมินผลขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย COMPETENCY ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร/สายงาน

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสะท้อนผลการปฏิบัติงานยุค WORK FROM HOME (PERFORMANCE FEEDBACK)

แนวทางการสะท้อนผลการปฏิบัติงานยุค WORK FROM HOME อย่างสร้างสรรค์

ส่วนที่  7  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำงาน WORK FROM HOME

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร QMR ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (CERTIFICATE)

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,600 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.