หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (CONFLICT MANAGEMENT)

 

หลักการและเหตุผล :

        การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวีบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้

         หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด

          องค์กรที่ให้ความสำคัญที่แนวความคิดที่แตกต่างเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ โดยการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ในการบริหารความคิดที่แตกต่าง (ความขัดแย้ง) ให้กับทีมงานอย่างทั่วถึงแล้ว ก็จะเกิดเป็นทีมเวิร์กที่มีความคิดหลากหลาย และเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะคนที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ได้สร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่มาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน WORK SHOP และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC MODEL และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ WORK SHOP และกิจกรรมกลุ่ม

การใช้เครื่องมือ DISC MODEL และ OD TOOLS และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น

AI (APPRECIATIVE INQUIRY)

DIALOGUE สุนทรียะสนทนา

เกมพฤติกรรม

WORK SHOP

CLIP VDO และอื่นๆ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญที่เกิดความขัดแย้ง

วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง

ธรรมชาติของความขัดแย้ง

แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง

WORKSHOP: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง

หลักการบริหารความขัดแย้ง

เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง

กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์

WORKSHOP: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง

ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น

สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น (จับถูก)

การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ค่านิยม)

การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี (มนุษยสัมพันธ์)

การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา (คิดเชิงกลยุทธ์)

การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด (ภาวะผู้นำ)

WORKSHOP: ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม

กรณีศึกษา: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า

การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง

การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน

การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ผู้ข้าอบรม ได้สร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

ผู้เข้าอบรม ได้มองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง

ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่มาสาเหตุและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม ได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ประวัติ อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ    

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA MARKETING)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานในอดีต–ปัจจุบัน

อาจารย์สอนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

อดีตอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระ แต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง:  วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

เป็นวิทยากรให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) [สสท.]

ที่ปรึกษาบริษัทเทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรม

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.