หลักสูตร กฎหมายเเรงงานเเละสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดวินัยในการทำงานกรณีใดเป็นความผิดได้รับการลงโทษเป็นหนังสือเตือน-เป็นความผิดที่ถูกลงโทษพักงานหรือเป็นกรณีร้ายแรงต้องถูกลงโทษเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

เพื่อให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 ทราบสิทธิ เพื่อรับประโยชน์ตอบแทนกรณีนอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมที่บัญญัติไว้ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ

เพื่อให้ทราบสิทธิของตนขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้างหรือขณะปกป้องทรัพย์สินของนายจ้าง กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนมีกรณีใดบ้าง

หัวข้ออบรม

หมวด 1: การปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

มาทำงานสายบ่อยๆจนเป็นอาจิณ ทำไมเป็นกรณีนายจ้างเลิกจ้างได้…เพราะอะไร..?

ในแต่ละปีลูกจ้างลาป่วยมาก(ลาหยุดงานเพื่อทำยอด-ลาป่วยอันเป็นเท็จ)จะมีความผิดอย่างไร..?

กรณีลากิจ-ลาพักผ่อนไม่ถูกระเบียบ เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป จะมีความผิดอย่างไร..?

ไม่ปฏิบัติงานตามเอกสารคำแนะนำในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานจนเป็นเหตุให้ตนหรือเพื่อนร่วมงานได้รับอุบัติเหตุหรือทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จะมีความผิดอย่างไร..?

ละทิ้งหน้าที่ออกนอกหน่อยงานบ่อยๆจนเป็นอาจิณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จะมีความผิดอย่างไร..?

พักเบรก

มีพฤติกรรมใช้สถานที่ทำงานของนายจ้างแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น รับแทงหวยเถื่อน-รับแทงบอล-ปล่อยเงินกู้-ตั้งวงแชร์-ขายของผ่อน-ขายยาเสพติด จะมีความผิดอย่างไร..?

มีพฤติกรรมชอบเรียกหรือรับเอาผลประโยชน์หรือทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดอย่างไร..?

มีพฤติกรรมตั้งใจเล่นโทรศัพท์ ในเวลาทำงานหรือใช้คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ที่นายจ้างจัดให้ อันมิใช่เรื่องการทำงานให้กับนายจ้าง จะมีความผิดอย่างไร..?

มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานให้กับนายจ้าง จะมีความผิดอย่างไร..?

มีพฤติกรรมชอบโวยวายโต้เถียงผู้บังคับบัญชา-ด่าทอเพื่อนร่วมงานหรือยุยงปั่นป่วนสร้างความแตกแยกในองค์กร จะมีความผิดทางวินัยอย่างไร..?

ละทิ้งหน้าที่ไปร่วมกันชุมนุม (ก่อม๊อบเถื่อน) เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายค่าจ้างหรือสวัสดิการ จะมีความผิดย่างไร..?

ลงลายมือชื่อเพื่อทำงานล่วงเวลาแล้วเมื่อถึงเวลาทำงานแล้วไม่ทำและไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดอย่างไร..?

เขียนเบิกค่าล่วงเวลา-ค่าเดินทางไม่เป็นไปตามความเป็นจริง จะมีความผิดอย่างไร..?

พักกลางวัน

เปิดเผยความลับหรือนำข้อมูลทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

หมวด 2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 มีกรณีใดบ้าง..?

กรณีเจ็บป่วยปกติจะได้รับการรักษาและได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..?

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?

กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด-ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีทุพพลภาพหรือในกรณีตาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?

กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนหรือ (5ปี) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีว่างงาน กรณีที่ 1 ถูกเลิกจ้าง-กรณีที่ 2 ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

พักเบรก

หมวด 3: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทนจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง..?

เงินสมทบของกองทุนเงินทดแทนมาจากที่ใด-เมื่อใดลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?

ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเปรียบเทียบตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.