หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ COMMUNICATION EFFECTIVELY  

ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี…ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา

               หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

หัวข้อหลักสูตร

เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร

การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร

5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร

เทคนิคการฟังและจับประเด็น

จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล

หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน

สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี

รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในการสื่อสาร

ถาม – ตอบ

 วิธีการดำเนินการ

        เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

วิทยากรคุณภาพ 

อ. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า)

            เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความแตกต่างของการสื่อสารภายในองค์กร กับการ

     สื่อสารทั่วไป

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสื่อสารทางธุรกิจที่ต้องการความชัดเจน สั้น กระชับ

     และตรงประเด็น และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางการสื่อสารที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลต่อ

    ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.