หลักสูตร  การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ได้งาน และได้ใจ

Effective Feedback Communication for Good Relationship

หลักการเหตุผล

    ในการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นั้น ปัจจัยที่สำคัญ อยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อน  คือ การสื่อสารของบุคลากรภายในหน่วยงานกันเอง ที่ไม่สามารถที่จะปรับกระบวนการการสื่อสารให้เกิดการเข้าใจ และการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้คู่สนทนา ได้เกิดความเข้าใจ ก็ยากที่จะนำพาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยภาพรวม ประกอบการอีกมุมมองด้านหนึงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาคุณภาพ ประกอบการรับฟังเสียงของลูกค้า และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความสำคัญต่อกการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

    ดังนั้น การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับ นั้น เป็น ศาสตร์และศิลปะ ในการสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งช้อมูล ของการสะท้อนป้อนกลับกันไปมาระหว่างหน่วยงาน และ ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการด้านการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการใช้กระบวนการให้ข้อมูลกลับ ในรูปแบบ CFR

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรได้ในทุกรูปแบบ โดยรูปแบบ D.I.S,C Model

เพื่อให้สามารถใช้การสนทนาที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร โดยใช้ในแนวทาง Dialogue

เพื่อให้สามารถฟังและตั้งคำถามเป็น

หัวข้ออบรม

กรอบความคิด สำคัญต่อกระบวนการการป้อนกลับ อย่างไร

ความเข้าใจในบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ ส่งผลต่อการสื่อสารแบบกระบวนการให้ข้อมูลอย่างไร

การฟังเชิงลึก และ การตั้งคำถาม ส่งผลกระทบต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไร

กระบวนการสนทนา Dialogue and Reflection

กระบวนการ CFR (Conversation  Feedback  Recognition)

Model G.R,E.A.T  Concept ทำให้ กระบวนการ CFR มีคุณภาพอย่างไร

Role Play

Facilitation and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการสนทนาแบบการป้อนกลับในเชิงการพูดคุยที่มีคุณภาพ ก่อเกิดการสร้างสรรค์ในผลลัพธ์เชิงบวก

แนวทางการอบรม     บรรยายโดยอำนวยการให้เกิดความคิด (Facilitation) และ Coaching บนแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก และเชิงการสร้างสรรค์

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.