หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

(4M For Change in Operation to Improve Productivity Quality Cost and Time)

หลักการเหตุผล

    สภาวการณ์โลกแห่งความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภค หรือ ลูกค้า ทำให้องค์กรต้องเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และ ปัจจัยภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอด อยู่ด้วยความยั่งยืน และต้องสามารถมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หรือ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ยิ่งได้ผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

    ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจัยที่สำคัญตามที่กล่าวถึงนั้น ทางองค์กรต้องบริหารการจัดการการควบคุมปัจจัยภายในให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าบริหารการติดตามด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางองค์กรก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการรูปแบบเชิงการป้องกัน หรือ เชิงการพัฒนา

    ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน 4M (Man, Machine, Method, Material) ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4M ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4M ได้อย่างไร

เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M อย่างไร

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล

เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4M เพื่อใช้ในการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิดมีประเด็นต่อการทำงานด้าน 4M อย่างไร

ทำไมต้องมองปัญหาให้ขาด

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สำคัญต่อการวิเคราะห์และปรับปรุง 4M จริงหรือ

การมีข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่งผลกระทบอย่างไร

ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และ ผ่านการวิเคราะห์จะส่งผลกระทบอย่างไร แล้วทางผู้เข้าอบรมจะได้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจากไหน

ต้องวางรูปแบบของการเก็บข้อมูล หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและมีคุณภาพ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

ปัจจัยทาง ด้าน 4M ,มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 4M บ้าง

รูปแบบ A3 Report สำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานด้าน 4M ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

วิทยากร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.