ONLINE ZOOM  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร: UPDATE กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564  13.00-17.00 น.

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-17.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 4 ชั่วโมง

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการ UPDATEของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี2564 มีกรณีใดบ้าง… หรือในกรณีนอกเวลาทำงาน เมื่อมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้าปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างแล้วประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นการกระทำลักษณะใดลูกจ้างถึงจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน (เพราะเกิดขึ้นนอกเวลางาน)

เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริการงานขององค์กร ทราบสิทธิของลูกจ้างขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้าง ในกรณีประสบอันตราย เช่น เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน  เจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง จะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนในแต่ละกรณีมีอะไรบ้าง…

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 การได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมและ/หรือในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง…

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทนจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง..?

เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?

ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ

ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

       หมวด 2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 มีกรณีใดบ้าง..?

กรณีเจ็บป่วยปกติจะได้รับการรักษาและได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..?

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?

กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด-ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีทุพพลภาพหรือในกรณีตาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?

กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนหรือ (5ปี) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

กรณีว่างงาน ด้วยเหตุลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 -ด้วยเหตุภาครัฐมีคำสั่งปิดกิจการ – ด้วยเหตุนายจ้างประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยเหตุเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย – ถูกเลิกจ้างผิดวินัยร้ายแรง – ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

ถาม – ตอบ – แนะนำ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – พนักงานทุกระดับ

ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานมือใหม่ต้องรู้

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและห้ามพลาด

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

วิทยากรบรรยายหลักสูตร UPDATE กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ปี พ.ศ. 2564

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(OUTSOURCE)ต้องบริหารอย่างไร..

วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก COVID-19ระบาด นายจ้างมีนโยบาย , ลดค่าสวัสดิการ, ลดค่าจ้าง,หรือเลิกจ้าง ต้องบริหารอย่างไร..

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-17.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.