หลักสูตร International Material Data System : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง) 2 วัน (In-House)

(บรรยายโดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม)

สถานที่อบรม: บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง

จัดอบรมโดยบริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Www.tesstraining.com

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.