หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills

ที่มาของหลักสูตร

                 องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน  นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ 9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน
  4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  วัน  (09.00-16.00 น.) 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills

                  –   ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

                  –   ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

                  –   การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           Output : ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills

             –   แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

             –   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

             –   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

                  (Put the Right Man into the Right Job)

Step 3 :  Communication Skills

                  –   ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

                  –   กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

                  –   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

                  –   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

                  –   การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

                  –   เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills

                  –   เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

                  –   สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ –> PCT. Model

                  –   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

                  –   Workshop :  Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching  Skills

                –   เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  –   หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

                  –   Workshop :  Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict  Management  Skills

              –   ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

                  –   โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

                –   การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

                  –   Workshop :  Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

                  –   ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

                     –   เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง

           –   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

                   –   การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

                   –   องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(โปรโมชั่นอบรม 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) เฉลี่ยนท่านละ 1,875 บาท

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.