หลักสูตรอบรม : แผนองค์กรสร้างทีมงานขายใหม่ด้วย “กลยุทธ์อไจล์”

หลักการและเหตุผล

องค์กรชั้นนำทั่วโลก ให้ความสำคัญการกลยุทธ์วางแผนด้วยอไจล์ที่สามารถตอบโจทย์สนองความต้องการของผู้ซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของยอดขายที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการวางแผนและสร้างทีมงานที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังเข้าใจความหมายของ “อไจล์” เพื่อทำให้องค์กรก่อเกิดรายได้ และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เทคนิคอไจล์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลยอดรายได้และเฝ้าติดตามการขายในทุกสภาวะเศรษฐกิจ, ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในองค์กรชั้นนำของต่างประเทศ และในไทย มีการสร้างและวางแผนทีมงานขาย ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง ทักษะของทีมงานขายยุคใหม่ ให้โดนใจตลาด

พื้นฐานของทักษะเจรจาและวาทะศิลป์ของการขาย

รูปแบบการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ และยุทธวิธีล้ำสมัย

สร้างทีมอไจล์เซลล์-ตลาด เพื่อรองรับเฝ้าติดตามยอดขาย

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง คำนวณความคุ้มค่าการขายในแต่ละโครงงาน

การคำนวณ CLV และ CAC อย่างไรให้คุ้มค่าต่อการขาย

ปัจจัยและการคำนวณ CUSTOMER LOYALTY – RETENTION

วางแผนยอดขายจาก GPM และ ROI FOR SALE

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง กำหนดเส้นทางการขาย และเข้าพบลูกค้า

ต้นทุนและเส้นทางการเข้าพบลูกค้าแบบ ROUTE SALES

“NON-SALE” FOR SALE สร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่ม (ลูกค้า) ที่ยังไม่ซื้อ

เทคนิคการขาย ด้วยแผนการตลาด

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์งานขาย

ความสำคัญของ BLOCKCHAIN กับระบบ SCM ยุคใหม่

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองการขาย

การประเมินและควบคุม KPI ตามเป้าหมายงานขาย

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.