หลักสูตร : เพิ่มยอดขายแบบ TOP SALES ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0IMPRESSIVE INCREASE SALES IN TOP SALES WITH SELLING 4.0 อ.สุกิจ

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ TOP SALES ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 0

สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ TOP SALES ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

TOPICS

                  –   แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

                  –   WORKSHOP : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

                  –   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (HUMAN VALUE)

                  –   เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ TOP SALES ให้ทะลุเป้า

                  –   เพิ่มยอดขายแบบ TOP SALES ในยุคการตลาด 4.0

                –  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

                  –   WORKSHOP : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

                  –   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ TOP SALES ในยุค 4.0

                  –   PRINCIPLE 1 : COMMUNICATE CHANNEL

                  –   PRINCIPLE 2 : DISTRIBUTE CHANNEL

                  –   PRINCIPLE 3 : FACILITATE CHANNEL

                  –  การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ TOP SALES ยุค 4.0

                  –  แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ TOP SALES ยุค 4.0

                  –   WORKSHOP : เพิ่มยอดขายแบบ TOP SALES เชิงปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

CASE STUDY แบบสถานการณ์จริง (WORKSHOP)

สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

บรรยาย 60% , WORKSHOP 40%

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.