หลักสูตร: เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

PROFESSIONAL SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME

 

ที่มาของหลักสูตร

       การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง CUSTOMER VALUE ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

–     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

–     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

–     เทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

–     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1 วัน  (09.00-16.00 น.)

TOPICS

MODULE 1 : SALES ATTITUDE , CONCEPT & PROCESS

–     ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

–     อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

     WORKSHOP : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

–     แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

–     ทฤษฏี  “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อสร้าง SALES VOLUME

–     คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ

MODULE 2 : SALES SMART , ANALYSIS & PLANNING

–     บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

(การแต่งกาย , การดูแลตนเอง , ท่วงท่าอิริยาบถ , มารยาท)

–     บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

–     ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า

–     การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

PRACTICE : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

–     เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

 

MODULE 3 : SALES PRESENTATION & CONSULT

–     เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

–     การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

–     เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

WORKSHOP : ค้นหาข้อได้เปรียบ (ADVANTAGE)

–     เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”

–     เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย

 

MODULE 4 : SALES RESOLUTION , CLOSING & EVALUATION

–     การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

–     เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

–     การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

–     การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

–     เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ

WORKSHOP : แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

                

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม 

–     การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำ WORKSHOP

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายและการตลาดทุกระดับ            

 

วิทยากร    :   อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 สถานที่อบรม:  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ตารางตลอดปี

26 เม.ย. 62

25 มิ.ย. ุ62

15 ส.ค. 62

3 ธ.ค. 62

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.