หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

รายละเอียด

หลักเกณฑ์ในการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-IMPORT)

สินค้าควบคุมในการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้าม ต้องกำกัด)

ภาษีอากรในการนำเข้า

อากรศุลกากร

ภาษีสรรพสามิต / ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อากรป้องกันการทุมตลาด (AD)

อากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (SAFEGUARD)

การประเมินอากรศุลกากร วิธีการกำหนดราคา

พิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของขาเข้า

การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามมาตรา 12 พิกัดฯ

การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)

การวางประกันโต้แย้งปัญหาพิกัด

แบบแจ้งการประเมินอากร

การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาชำระอากร

การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ (POST REVIEW / POST AUDIT)

เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ  ดอกเบี้ย

ปัญหา ข้อควรระวังในการเสียภาษีอากร และแนวทางแก้ไข

วิทยากร  อ.วิชัย  มากวัฒนสุข

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.