เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

หัวข้อการสัมมนา

 

 1. UPDATEสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 2. สิทธิประโยชน์ของภาษีศุลกากรมีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 3. การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่

    – ของที่ได้รับคืนอากร

    – ของที่ไม่ได้รับคืน

    – กรณีนำเข้ามาแล้วส่งไปให้ BOI หรือเขตนิคมฯ หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ยังได้สิทธิขอคืนหรือไม่

    – กรณีนำเข้ามาแล้วไม่ได้ส่งออกภายในกำหนดระยะเวลาจะมีสิทธิได้คืนอากรหรือไม่

    – ระยะเวลาในการขอคืน

    – หากเกินกำหนดการขอคืนแล้วจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้สิทธิยังคงอยู่

 1. ขั้นตอนคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 29

    – การนำเข้าวัตถุดิบ

    – การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์

    – การยื่นตารางโอนสิทธิ์

 1. สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องทราบ
 2. สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนที่ให้แก่กิจกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ

    – กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกรณีหรือไม่

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (FREE ZONE),เขตการค้าเสรี
 2. การชดเชยภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร

    – ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิได้รับชดเชย

    – ประเภทของสินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย

    – วิธีการยื่นขอรับเงินชดเชย

    – หากไม่ได้ทำใบขนเป็น PAPERLESS จะได้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากรหรือไม่

    – กรณีที่ได้รับเงินชดเชยอากรแล้วแต่ภายลังทำผิดเงื่อนไขจะมีผลอย่างไร

 1. การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรภาษี

    – วิธีการใช้บัตรภาษี

    – สามารถโอนบัตรภาษีให้กับบุคลอื่นได้หรือไม่

    – วิธีการก่อนโอนบัตรภาษีและหลังโอนบัตรภาษีมีวิธีการอย่างไร

    – บัตรภาษีที่บุคคลอื่นได้รับถือเป็นรายได้ของนิติบุคคลหรือไม่

    – เอกสารในการขอรับบัตรภาษีทั้งผู้ได้สิทธิและผู้รับโอนสิทธิ

    – หากบัตรภาษีสูญหายหรือชารุดต้องปฏิบัติย่างไร

    – กรณีที่ไม่สามารถใช้บัตรภาษีได้ภายใน 3 ปี ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับสิทธิ

 1. วิธีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า
 2. บทลงโทษกรณีขอคืนอากรเป็นเท็จและการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง

วิทยากร         อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

            ประสบการณ์การทำงาน เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร

–          ปี พ.ศ. 2518 ตำแหน่ง ศุลการักษ์ กองตรวจสินค้าขาออก

–          ปี พ.ศ. 2529 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก

–          ปี พ.ศ. 2531 ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม

–          ปี พ.ศ. 2532 ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม กองตรวจสินค้าขาออก ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา

–          ปี พ.ศ. 2542 ตำแหน่ง นิติกร นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

            ผลงานทางวิชาการ

–          หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

–          คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2542

–          คู่มือศุลกากรระบบใหม่ THE CUSTOMS 2000 พ.ศ. 2543

–          คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ พ.ศ. 2544

–          กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2546

            เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

–          กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร

–          ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก

–          ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

–          เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

 

ราคาท่านละ 4,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.