หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

 

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และสามารถเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

–  เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย

–  รู้จักการเตรียมตัว และการขายอย่างเป็นระบบ

–  เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท

–   ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน

–  สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

–  แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่

***Workshop : Success Selling Problem

–  ทัศนคติ และวิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท

–  แบบวิธีที่สร้างความสำเร็จ และหลักการของการขายอย่างเป็นระบบ

– เจาะลึก 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

  1. การเตรียมตัว และการวางแผนการขาย
  2. การเปิดใจ
  3. การเปิดการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขาย

***Workshop : Success Selling Presentation

  1. การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า (การอ่านภาษากาย)

***Test Practice :  Body Language Test

  1. การตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรองในงานขาย
  2. การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)
  3. การปิดการขาย

– เทคนิคการขายแบบรักษาสายสัมพันธ์ และติดตาม

***Workshop :  Success Selling Solution

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม   พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.