เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING SKILL IN ACTION 

ที่มาของหลักสูตร

             การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

MODULE 1 :  THINKING SKILL IN ACTION

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

มิติที่ 1 : ANALYTICAL THINKING

มิติที่ 2 : LOGICAL THINKING

มิติที่ 3 : CREATIVE THINKING

MODULE 2 : LEARNING IN ACTION FOR PROBLEM SOLVING

ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา –> IDENTIFY  CAUSE

        WORKSHOP : CAUSE AND EFFECT DIAGRAM

ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา –>RELATION CAUSE

WORKSHOP : CAUSE RELATION DIAGRAM

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา –>ROOT CAUSE

     WORKSHOP : WHY-WHY DIAGRAM (5-WHYS)

MODULE 3 : LEARNING IN ACTION FOR DECISION MAKING

พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา –> ALTERNATIVE/MEASURE

WORKSHOP :  TREE DIAGRAM

ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

WORKSHOP :  1) WEIGH SCORE DIAGRAM (เชิงปริมาณ)

                  2) METRIX DIAGRAM (เชิงประสิทธิภาพ)

ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (POINT OF NO RETURN)

-ทางเลือกสำรอง (SCENARIO ALTERNATIVE)

MODULE 4 : LEARNING IN ACTION FOR MANAGERIAL PROBLEM

การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

            – กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (LEARNING IN ACTION)

            – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (WORKSHOP)

            – สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ MODULE ทดสอบความเข้าใจ

REMARK : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

               ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เข้าฝึกอบรม

        ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

วิทยากร    :      อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.