หลักสูตร : เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วย           ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

SIGNATURE ANALYSIS FOR SELECTION AND INTERVIEW TECHNIQUE

ที่มาของหลักสูตร

     ลายเซ็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นที่เราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความสำคัญกับชีวิตและการทำงานที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ถ้าลายเซ็น ลายเส้นดี ย่อมส่งผลถึงในด้านดี  มีความพร้อม สะท้อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น  ถ้าลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ย่อมส่งผลในด้านลบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายสรรหา หรือคัดสรรบุคลากรหรือผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นที่เหมาะสมกับการคัดสรรบุคลากรให้ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อนที่จะสรรหาพนักงานเข้าทำงานในองค์กร ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสม คัดเลือกพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร รวมถึง การปรับเปลี่ยนแก้ลายเซ็น แก้พฤติกรรมให้ถูกต้อง ถูกใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับชีวิตและการทำงานของตนเองด้วยในเวลาเดียวกัน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :    13.00-16.00 น. 

หัวข้อการฝึกอบรม

1)   COMPETENCY CONCEPT กับการการคัดสรรบุคลากร

2)   เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน

3)   เจาะลึก : ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

4)   ความสำคัญของลายเส้นที่มีผลต่อลายเซ็น

5)   รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลที่มีผลต่อการทำงาน

6)   ลายเซ็นที่สมบูรณ์แบบอัจฉริยะ

7)   โครงสร้างลายเซ็นที่ดีที่ถูกคนและถูกงาน

8)   ลักษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร

9)   รูปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลป และลายเซ็นที่ประสบความสำเร็จ

10)  WORKSHOP : ปรับเปลี่ยน  ออกแบบ และแก้ไขลายเซ็น

11)  การคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

   – VIRTUAL CLASS ONLINE TRAINING BY ZOOM MEETING

    – อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    – สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม  : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับที่ต้องมีการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR)

วิทยากร  :  อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.