หลักสูตร การนำเสนอพิชิตใจลูกค้า (2วัน)

EFFECTIVE PRESENTATION FOR SALES

<<เน้นกิจกรรมโดยใช้สินค้าจริง>>

หลักการและเหตุผล

การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพให้ทีมงานตอบโจทย์ที่เหนือกว่า ยิ่งลูกค้าในยุคนี้จะคัดเลือกผู้ร่วมค้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่ตรงใจจึงจะมีสิทธิในการขาย ทำให้องค์กรต้องวิเคราะห์จุดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถนำมาเสนอให้ลูกค้าได้อย่างตรงใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการขายอย่างแท้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงแนวทางของการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าและคู่สนทนา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและค้นหาจุดเด่นในการตอบสนองลูกค้า
 • เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบทการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอรวมถึงการขจัดข้อข้องใจ

หัวข้อบรรยาย วันที่ 1

หลักการนำเสนอการขายในยุคปัจจุบันปี 2020 (ภาคเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน)

 • เมื่อลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงและต้องการมืออาชีพเพื่อการปรับตัวตามเศรษฐกิจ
 • การนำเสนอและรูปแบบการประเมินของลูกค้า
 • สัดส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการรับงาน
 • ความเข้าใจผิดของนักขายที่มีต่อผู้รับฟังการนำเสนอขาย
 • กิจกรรม การนำเสนอที่ดีที่ไปสู่โอกาสตัดสินใจวัดที่อะไร

กุญแจสำคัญที่ไปสู่การนำเสนอที่ดี (ภาคเข้าใจความพร้อมในการนำเสนอ)

 • คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ลูกค้าต้องการ
 • ขั้นตอนภาพรวมของการนำเสนอจนถึงเข้าสู่โอกาสในการเจรจาต่อรอง
 • การต่อยอดความเข้าใจในจุดแข็งของบริษัทตนเอง
 • การวิเคราะห์โมเดลจุดแข็งของตนเองและการเปรียบเทียบข้อดี
 • กิจกรรม  การประเมินคุณค่าของบริษัทและการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาสู่การสร้างเครื่องมือ PRESENTATION ที่ดี (ภาคเข้าใจการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์)

 • ข้อมูลมาจากแหล่งช่องทางไหนได้บ้าง
 • กระบวนการกระตุ้นทางการขายและการเรียงลำดับวิธีการนำเสนอไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริง
 • เทคนิคการวางรูปแบบเปรียบเทียบและทำให้เกิดแง่คิดเพื่อเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอ
 • กรณีศึกษาจากการขายงานแบบวางแผนก่อนการเข้านำเสนอ
 • กิจกรรม  การวิเคราะห์ลูกค้าไปพร้อมกับการวางแผนการนำเสนอ

การนัดพบและการเข้าสู่เวทีการนำเสนองาน (ภาคการเข้าพบลูกค้า)

 • บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นใครและตำแหน่งใดได้บ้าง
 • การนำเสนอต้องพร้อมสำหรับการตอบคำถามในงานที่ตนนำเสนอ
 • กิจกรรม  การเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนไปสู่การนำเสนอที่ถูกต้องและตรงใจ
 • สรุปการบรรยาย

หัวข้อบรรยาย วันที่ 2

การขจัดข้อข้องใจในระหว่างการนำเสนอ

 • ทำไมการนำเสนอถึงไม่ราบรื่น อะไรคือสาเหตุ
 • กลยุทธ์การประเมินความสำคัญจากการฟังลูกค้า
 • เทคนิคและทักษะการโน้มน้าวใจเพื่อการพิชิตใจ
 • กิจกรรม  ทดสอบการประเมินและการขจัดข้อข้องใจ

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการเตรียมข้อมูล)

 • กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากโจทย์ในการเข้าไปนำเสนอการขาย โดยจัดรูปแบบกรรมการให้คะแนนการนำเสนอที่ตรงใจและถูกต้อง โดยทุกทีมเตรียมข้อมูลพร้อมกันและสลับกันนำเสนอ

โดยเริ่มตั้งแต่

 1. การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 2. การเก็บข้อมูลที่สำคัญในการนำมาเตรียมการนำเสนอ
 3. การออกแบบวิธีการนำเสนอที่ดี
 4. ขจัดข้อข้องใจ
 5. ข้อคิดเห็นและการสรุป

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการนำเสนอ)

 • กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเตรียมสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพิชิตใจลูกค้าจากการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การเปรียบเทียบเพื่อประเมินของลูกค้า
 • การรับฟังความคิดเห็นของวิทยากรในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ

การสรุปเพื่อปิดการนำเสนออย่างมีชั้นเชิง

 • การต่อรองที่อาจเกิดขึ้นก่อนปิดการขาย
 • น้ำหนักของการต่อรองเรื่องบริการและขอบเขตการให้บริการ
 • การจบการนำเสนออย่างน่าสนใจและเพิ่มโอกาสจบการนำเสนอได้
 • สรุปการบรรยาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.