หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน(DEVELOPMENT MANAGERIAL SKILLS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT)

  

หัวข้อการบรรยาย

หลักการและเหตุผล

      องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่งการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)     รูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

2)     เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3)     แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน+

4)     สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5)     รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6)     สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการอบรม

MODULE 1 : QUALIFICATION & RULES OF MANAGERIAL SKILLS

– ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

– คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

– เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ

– การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

***WORKSHOP : MANAGERIAL SKILLS PROBLEM

MODULE 2 : LEARNING  IN ACTION FOR DEVELOPMENT MANAGERIAL SKILLS PART 1

SCHEME : COMMUNICATION, PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

– ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

– เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

SCHEME : DIRECTING AND DELEGATION

– เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

– เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

***WORKSHOP : DIRECTING CASE STUDY

MODULE 3 : LEARNING  IN ACTION FOR DEVELOPMENT MANAGERIAL SKILLS  PART 2

SCHEME : MOTIVATION

– ระดับขั้นความแตกต่างของการจูงใจ

– สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส

– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

***WORKSHOP : MOTIVATION CASE STUDY

SCHEME : COACHING STYLES (OJT)

– เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน

– เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

– การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน

***WORKSHOP : COACHING IN ACTION

MODULE 4 : LEARNING  IN ACTION FOR DEVELOPMENT MANAGERIAL SKILLS  (FINAL)

SCHEME : CONFLICT & TEAM MANAGEMENT

– การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

– การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

***WORKSHOP : TEAM MANAGEMENT IN ACTION

ผู้เข้าฝึกอบรม   เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

  1. บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%
  2. การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
  3. กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็นMODEL CASE STUDY (WORKSHOP)
  4. สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ระยะเวลา :   หลักสูตร 1 วัน   (6 ชั่วโมง)

 

วิทยากรในการฝึกอบรม         

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

การศึกษา  * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (POLITICAL SCIENCE, INTERNATIONAL RELATION) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               * ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (MASTER OF MANAGEMENT, PUBLIC ADMINISTRATION) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

               * CERTIFICATED TO SECURITIES MARKETING (SECURITIES TRAINING ASSOCIATION)

 

ประสบการณ์การทำงาน

* ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง

* ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี

* ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด

* ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

* ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

ปัจจุบัน

* ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

 

ราคาท่านละ 2,000 บาท  (ไม่รวม VAT)

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.