หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION

การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC STORY , QCC (QUALITY CONTROL CIRCLE),WHY WHY ANALYSIS, และ QC 7 TOOLS หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

 ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC STORY ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 TOOLS

เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม 09.00-16.00

-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

– การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

– การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

– ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

– เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

– การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING

– แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

– เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ

– เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (SMALL GROUP ACTIVITY)

รายละเอียดการบรรยาย

  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ

  เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคำถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจำ และวิเคราะห์

  กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้านี้ และนำเข้าสู่การอบรม QC 7 TOOLS โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC STORY

  เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS ในการแก้ไขปัญหา

  1. กราฟ (GRAPH)
  2. แผ่นตรวจสอบ (CHECK SHEET)
  3. แผนภูมิพาเรโต (PARETO DIAGRAM)
  4. ผังแสดงเหตุและผล (CAUSE& EFFECT DIAGRAM)
  5. ฮีสโตแกรม (HISTOGRAM)
  6. แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHART)
  7. ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAM)

     เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ

  ข้อแตกต่างและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING

กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

  ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจำนวนสมาชิก

  ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

  แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (SMALL GROUP ACTIVITY)

  WORKSHOP1ระดมสมอง BRAINSTORMING การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

  WORKSHOP2การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

ฝึกการใช้ QC 7 TOOLS ด้วยการระดมสมอง

  WORKSHOP3ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

  WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม:  โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.