การเขียนแผนธุรกิจให้ปัง ในยุค 4.0

หลักการและเหตุผล

 

ที่มาของหลักสูตร

แผนธุรกิจ (BUSINESS PLAN) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนเหล่านี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ   การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในแนวคิดการทำธุรกิจ เรื่องการตลาด  การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ  การคาดคะเนทางการเงินที่จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

อนึ่งในการเขียนแผนธุรกิจ  ผู้ประกอบการธุรกิจต้องตระหนักอยู่เสมอว่า  เมื่อเขียนแผนธุรกิจเสร็จ  แผนดังกล่าวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ให้มีความรู้สึกว่าผู้ประกอบการธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างหลักเกณฑ์และขั้นตอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการเขียนแผนธุรกิจ

หัวข้อเนื้อหาการบรรยาย

การเขียนแผนธุรกิจ

    – เริ่มต้นการคิดธุรกิจ

    – ตัวอย่างแนวคิดและธุรกิจ

   – แนวคิด VALIDATED LEARNING

   – การคิดแบบ LEAN

   – MVP

   – LEAN BUSINESS DESIGN

     –THE BUSINESS MODEL CANVAS

    – HOW?

    – WHAT ?

    – WHO ?

    – MONEY ?

   -WORK SHOP  การเขียนแผนธุรกิจ BMC

   -สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.