หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

ที่มาของหลักสูตร

เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน (DIRECTING)การมอบหมายงาน (DELEGATION OF AUTHORITY)และการติดตามงาน (MONITORING)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในการติดตามงาน สามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

MODULE 1 : QUALIFICATION & RULES OF MANAGERIAL SKILLS

–คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

–เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

–การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

***WORKSHOP :ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (PROBLEM)

MODULE 2 : LEARNING IN ACTION FOR DIRECTING SKILLS

–ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

–เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

–การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

–สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

***WORKSHOP : DIRECTING CASE STUDY

MODULE 3 : LEARNING IN ACTION FOR DELEGATION SKILLS

–ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

–เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

–สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

–งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

***WORKSHOP : DELEGATION CASE STUDY

MODULE 4 : LEARNING IN ACTION FOR MONITORING SKILLS

–เทคนิคการควบคุมงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

–การกำหนดมาตรฐานงาน

–ขั้นตอนการติดตามงาน

***WORKSHOP :ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (SOLUTION)

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1)บรรยาย แบบสื่อสาร2-3ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3)กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็นMODEL CASE STUDY & WORKING – CASE (WORKSHOP)

4)สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.