หลักสูตร การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING 

 

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

 

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และเป็นวิธีการสอนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้างานที่จำทำหน้าที่สอนงานจะต้องรู้จักวิธีขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง

 

หลักสูตร การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING 

เน้นการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (KEY BENEFITS)

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน วิธีการต่างๆนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

 พนักงานปฏิบัติการ หรือพนักงานใหม่ขึ้นไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

 MODULE 1  ; กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงาน

 ความหมายของการสอนงาน

หัวหน้างานกับการสอนงงาน

5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน

บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงาน

การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน

ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง ON THE JOB) & OFF THE JOB TRAINING

จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

MODULE 2  ; การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

 การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน

การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน

WORKSHOP 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)

5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJT

WORKSHOP 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)

ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT

สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (TIME)

9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี 

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.