หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA NETWORK

 

ความสำคัญ

      ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) / STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) หรือการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง

      “QA NETWORK” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA NETWORK
 2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
 • แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต
 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของQA NETWORK
 • ข้อกำหนดของQA NETWORK
 • ขอบเขตของQA NETWORK
 • QA NETWORK CONCEPT
 • QA NETWORK VISION
 • แนวคิดQA NETWORK
 • การดำเนินการQA NETWORKตามหลัก PDCA
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือQC7 TOOLS เพื่อเขียน QA NETWORK SHEET
 • เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง (GO & SEE)

   – 5 GEN

 • หลักการใช้เครื่องมือWHY-WHY ANALYSISเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
 • เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA NETWORK (ใช้ฟอร์มQA NETWORK SHEET)
 • วิเคราะห์กระบวนการผลิต  (ตามรูปแบบของ QA NETWORK)

    – กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง

    – วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง

    – ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง

    – กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง

 • วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA NETWORK)

   – ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา

   – ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา

   – ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม

 • กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง
 • วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา
 • QA NETWORK IMPROVEMENT PLAN
 • กิจกรรมกลุ่มWORK SHOP CASE STUDY +นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.