การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หลักสูตร 2 วัน)

            ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกแก้ไขโดยให้พนักงานทุกส่วนงาน ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม QCC หรือ QC Story จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action ตลอดจนการนำเครื่องมืออื่นๆ มาร่วมประยุกต์ใช้ จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง ซึ่งหน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นและยั่งยืน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันปัญหา การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. เพื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการร่วมกันแก้ไขป้องกัน ปัญหาให้กับผู้เข้ารับการอบรม
  5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรในองค์กรสร้างความสามัคคี

เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 1)
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
 

 

09.00 – 10.30

• ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ

• ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ

• ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพ

• การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

• เทคนิคการนำเครื่องมือด้านคุณภาพมาใช้ในการควบคุมในกระบวนการผลิต

10.30 – 10.45 พักเบรก
 

 

10.45 – 12.00

 

• การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต (ต่อ)

• เทคนิคการนำเครื่องมือด้านคุณภาพมาใช้ในการควบคุมในกระบวนการผลิต (ต่อ)

• เทคนิคการประยุกต์ (FMEA) RPN Risk Reduction and Analysis กับกิจกรรม QCC

เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 1) ต่อ
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
 

 

13.00 – 14.30

• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

• เทคนิคการนำเครื่องมือ QC 7 Tools และด้าน Quality มาช่วยวิเคราะห์ ปัญหา

–          หลักการ 5 GEN

–          หลักการ 5Why  Analysis

14.30 – 14.45 พักเบรก
 

 

14.45 – 16.00

 • กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

• ถาม – ตอบ

เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 2)
 

 

9.00 – 10.30

• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ

• ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

• เทคนิคการนำเครื่องมือ QC 7 Tools และด้าน Quality มาช่วยวิเคราะห์ ปัญหา

–          หลักการ 5 GEN

–          หลักการ 5Why  Analysis (5W&2H)

• เทคนิคการประยุกต์ RPN Risk Reduction and Analysis กับกิจกรรม QCC

10.30 – 10.45 พักเบรก
 

 

10.45 – 12.00

• หลักการและแนวคิดของ PDCA

• แนวคิดและหลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

• การยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต

• หลักการของ POKA-YOKE

• หลักการของระดับขั้นการป้องกัน

• การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

12.00 – 13.00 พักเที่ยง

  เนื้อหาหลักสูตร : การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม (DAY 2) ต่อ
 

 

 

13.00 – 14.30

• ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC

• ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC

• การค้นหาหัวข้อเรื่องเพื่อใช้ดำเนินการกิจกรรม QCC

• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม

• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน

 การต่อยอด การปรับปรุง และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.30 – 14.45 พักเบรก
 

 

14.45 – 16.00

• กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

• ถาม – ตอบ

         วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.