หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค DIGITAL BUSINESS

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์เพื่อวางแผนการตลาดหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ ย่อมกลายเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) มีทางเลือกมากขึ้น หากภาคธุรกิจและองค์กรใดก้าวไม่ทันโลกยุคดิจิตอลก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการแข่งขันอย่างรุนแรง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักการค้าการตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล” เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ, เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บรโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการค้ายุคปัจจุบัน

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง องค์ประกอบของโลกธุรกิจดิจิตอล

การวางแผนและปรับโครงสร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิตอลได้อย่างไร

BUSINESS INTELLIGENCE และเครื่องมือยุคใหม่

การตลาดยุคดิจิตอล ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมข้อมูล

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง เจาะลึกวางแผนการตลาดด้วย CUSTOMER DATA

กลยุทธ์ CUSTOMER CENTRIC ลึกซึ้งถึงกลุ่มเป้าหมาย

การวิเคราะห์ความต้องการ และกระบวนการ CPD

วิธีการสร้าง LOYALTY EXPANSION ให้กับผู้บริโภค

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง DIGITAL MARKETING STRATEGY

ศาสตร์แห่งกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล

การนำ MARTECH มาประยุกต์วางแผนการตลาดพิชิตยอดขาย

การสร้างตัวตน และ CONTENT CANVAS

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง กลไกตลาดและเทคนิคต่อยอดธุรกิจ

เทคนิค AGILE ขับเคลื่อนการตลาดด้วย ROI, KPI และ OKR

สร้างพันธมิตรธุรกิจ DATA & BUSINESS COLLABORATION

การพยากรณ์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์และวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างแม่นยำ

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

หรือจัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.