หลักสูตร กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC

(Strategies RPN Reducing by QCC Activities)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือ บริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับ บริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่และประยุกต์ในใน โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็น ประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับประกันคุณภาพ กิจกรรมการลดค่า RPN (Risk Priority Number) จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่องค์กรจำนวนมากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควรจึงส่งผลให้ ส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่า RPN
  2. เข้าใจการดำเนินการกิจกรรม QCC
  3. สามารถบูรณาการ กิจกรรมการลดค่า RPN และกิจกรรม QCC เข้าด้วยกันได้

  1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
  2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

Ø วิศวกร

Ø หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Ø ช่างเทคนิค

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 สถานที่จัดอบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท

______________________________________

 ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

_______________________________________________

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.